นวภพ  เกิดจากการนำเอาคำสองคำมาสนธิกัน นั่นคือ นว ที่มีความหมายว่า ใหม่ กับ ภพ ที่หมายถึง แผ่นดิน ดินแดน จึงมีความหมายที่ลงตัวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า ดินแดนใหม่ อันเป็นดินแดนแห่งการประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์

      ค่ายนวภพ กำเนิดขึ้นจากความต้องการที่จะสืบสานงานลูกเสือให้ดำรงอยู่ต่อไป ด้วยความตระหนักดีว่ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นั้นช่วยสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี และระเบียบวินัยรวมทั้งความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่เองจะช่วยนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต ด้วยแนวคิดที่ชัดเจนและมั่นคงเช่นนี้ ค่ายนวภพจึงยืนหยัดรับใช้งานลูกเสือเป็นหลักตลอดมา

      ด้วยทำเลที่ตั้งที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นทำให้ค่ายนวภพได้รับการกล่าวขานว่าเป็นค่ายสไตล์รีสอร์ท ในบริเวณค่ายอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ธรรมชาติได้จัดสรรเอาไว้อย่างลงตัว ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายเพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 150 กิโลเมตร ทำให้ค่ายนวภพเป็นตัวเลือกแรก ๆ ของการเข้าค่ายจัดกิจกรรมลูกเสือจากนานาสถาบันการศึกษา

  • นวภพ ค่าย 1
  • นวภพ ค่าย 2
  • นวภพ ค่าย 3
  • ศูนย์ฯศิลาภิรมย์(นวภพ4)
  • นวภพวิลล่า